หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


025.1การกำหนดอัตราว่าง.pdf
025.1.2.pdf
025.1.3.การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรท.pdf
025.2 หลักเกณฑ์การบบรจุแต่งตั้ง.pdf
025.2.1การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย.pdf
025.3 ว_10-2565.pdf
025.4.1หนังสือ-สพฐ.-ว-411-ลว-20-ม.ค.65.pdf
025.4.2แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
025.4.3แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแห.pdf
O25.4.4หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 (1).pdf
O25.5โทษทางวินัย.pdf
25.6.การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร.pdf
25.6.1หลักเกณฑ์การชอพระราชทานเครื่องราช.pdf