นางสาววรนารถ ตันพานิช

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

เบอร์โทร : 087-2039454


E-mail : Voranat51@hotmail.com

นายปรีดา เหลือบแล

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม


เบอร์โทร : 088-2728814
E-mail : preeda.st55@gmail.com