โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม


เลขที่ 249 หมู่ 6 ถนนไผ่ท่าโพ - ทางหลวง หมายเลข 117 ตำบลดงเสือเหลือง

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66190


โทร 056-901603

โทรสาร 056-901608

e-mail: dpschool64@gmail.com

website: www.dpschool.ac.th