กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB


- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB


- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB


- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB


- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB


- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB


 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB


-  พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.44 KB


 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB


 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB


 - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB


 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB


 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.03 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.63 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.97 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.36 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.19 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.75 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.45 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.87 KB


 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.96 KB


 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.74 KB


 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.4 KB


 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB


 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.55 KB


 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB


 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.6 KB


 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB


 - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.7 KB


 - ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB


 - ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB


 - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.65 KB