การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

27.1.2หนังสือ-ว2565-ทุกเขต.pdf
27.1สพฐ.-ศธ-04009.ว3651-ลงวันที่-17-มิ.ย.-65.pdf

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

27.2แนวทางบรรจุแต่งตั้ง ว14.pdf

3. การพัฒนาบุคลากร 

27.3 ว_10-2565.pdf

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

27.4.1หนังสือ-สพฐ.-ว-411-ลว-20-ม.ค.65.pdf
27.4.2แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
27.4.3แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแห.pdf

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

27.5การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ-ประจำปี-2565.pdf

6. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์

27.6หลักเกณฑ์การชอพระราชทานเครื่องราช.pdf