แผนดำเนินงานประจำปี 

10.1ปกแผน65.pdf
10.2ส่วนหน้า 65.2docx.pdf
10.3ส่วนที่ 1.65.pdf
10.4ส่วนที่ 2.65.pdf
10.5ส่วนที่ 3 โครงการ.pdf
10.5.8โครงการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต1.pdf
10.5.7โครงการ.docxICT.pdf
10.5.2ชื่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf
10.5.3โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน-1.pdf
10.5.5โครงการปฏิรูปการศึกษา-1.pdf
10.5.6โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf
10.5.4โครงการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
10.5.1โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ.pdf
10.5.1โครงการสนับสนุนฝ่ายบริหารงานบุคคล.65.pdf
10.5.2โครงการส่งเสริมคุณธรรม.65.pdf
10.5.3โครงการวันสำคัญของชาติ.65.pdf
10.5.4โครงการโรงเรียนสีขาว65.pdf
10.5.5โครงการส่งเสิรมประชาธิปไตยสภา นร.65.pdf
10.5.6โครงการประชุมผู้ปกครอง.pdf
10.5.7โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
10.5.1.โครงการพํฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป.pdf
10.5.2.โครงการชุมชนสัมพันธ์-ใหม่.pdf
10.5.3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ-ใหม่.pdf
10.5.4.โครงการโรงเรียนธนาคาร.pdf
10.5.5.โครงการแนะแนวศึกษาต่อ.pdf
10.5.6.โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา-ใหม่.pdf
10.5.7.โครงการประชาสัมพันธ์.pdf
10.5.8.โครงการซ่อมบำรุง-ใหม่ (1).pdf
10.5.9.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้.pdf
10.5.10.โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย.pdf
10.5.4โครงการงบประมาณ.pdf
10.11คำสั่งแผน65.3.pdf