วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

1. พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศมีศักยภาพในการแข่งขัน

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การปฎิบัติงาน ใช้และสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

3. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาและปฎิบัติงาน

5. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างได้

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการในสถานศึกษา

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพ ในการแข่งขันทางวิชาการ

2. ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีและการสร้างสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

4. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม มีการจัดการขยะอย่างได้ผล เป็นแบบอย่างในชุมชนได้

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วินัยดี มีความรับผิดชอบ มอบบริการด้วยใจ ใช้ชีวิตพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เด่นกีฬา พัฒนาทักษะอาชีพ