นายอานนท์  สีคำ

ประธานสภานักเรียน

นายณฐนนท์ เอี่ยมประพันธ์

นางสาววรรณกานต์ 

วงศ์แสงจันทร์

นางสาวชุติกาญจน์ ป้อมยุคล

นายอาณัฐ สีคำ

นางสาวอารยา ห้วยหงษ์ทอง


นางสาวพรชนิตย์ นิ่มจันทร์

นายสมชาย บุญสุขใส

นางสาวชฎาพร ม่วงจาบ

นายมินธาดา ไมขุนทด


นางสาวสุพนิตา จันทร์ปรุง

นางสาวโสภิตา จันทนา

นายสรวิชญ์ รัตนพลที

นางสาวทัศน์วรรณ อินพะหะ


นางสาวจิดาภา จิตตระกูล