โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายบุญทรง  บุญจันทร์  เป็นผู้บริหาร จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีพื้นที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา เป็นที่ดินของประชาชนร่วมกันบริจาค ที่ตั้ง ๒๔๙ หมู่ที่ ๖ บ้านฟากคลอง  ตำบลดงเสือเหลือง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

       ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

       ปี ๒๕๖๔ ได้เปลี่ยนเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ