ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ดงเสือเหลืองพิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 249 หมู่ 6 ถนนไผ่ท่าโพ - ทางหลวง หมายเลข 117 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์ 056-901603 โทรสาร 056-901608

e-mail:DPschool64@gmail.com

เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่บ้านดงเสือเหลือง

2. หมู่บ้านเนินพยอม

3. หมู่บ้านบ้านนา

4. หมู่บ้านหนองขานาง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

       โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายบุญทรง  บุญจันทร์  เป็นผู้บริหาร จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีพื้นที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา เป็นที่ดินของประชาชนร่วมกันบริจาค ที่ตั้ง ๒๔๙ หมู่ที่ ๖ บ้านฟากคลอง  ตำบลดงเสือเหลือง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

       ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

       ปี ๒๕๖๔ ได้เปลี่ยนเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเนินสว่าง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางลาย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ท่าโพ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งใหญ่

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน ต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อปีการศึกษา 2548

(26 มกราคม พ.ศ. 2549) โรงเรียนที่เป็นลูกข่ายมี 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองขานาง โรงเรียนวัด บ้านนา โรงเรียนวัดเนินพะยอม และ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง

ข้อมูลอาคารสถานที่

มีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง อาคารประกอบจำนวน 3 หลัง ส้วม 2 หลัง สระว่ายน้ำ - สระ สนามเด็กเล่น - สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม

สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามเทนนิส - สนาม

ห้องสมุดมีขนาด 320 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 7200 เล่ม

ห้องปฏิบัติการ


ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง

ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬา จำนวน 2 ห้อง

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ จำนวน 1 ห้อง

ห้องคหกรรม จำนวน 1 ห้อง

ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง

ห้องแนะแนว จำนวน 1 ห้อง

ห้องภูมิปัญญา จำนวน 1 ห้อง

ห้องภาษาไทย จำนวน 1 ห้อง

ห้องคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง

ห้องภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง

ห้องอาเซียน จำนวน 1 ห้อง

ห้องศิลปะ จำนวน 1 ห้อง

สถิติผู้เยี่ยมชม