บุคลากร

นางสาววรนารถ ตันพานิช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรีดา  เหลือบแล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสายัณ สุขเกตุ

นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้ง

นายประสิทธิ์ เกษาพร

นางสุกัญญา ปาเป็ง

นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย

นายนพรัตน์ ทองนุ้ย

นางกมลรัตน์ ตาลศรี

นางสาวกชกร ศรีนาราง

นางพัชรินทร์ คะใจ

นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ

นายพระรถ แก่นท่าตาล

น.ส. ขวัญชีวา สุวรรณพุฒ

นางสาวอุมาพร พิพิธทอง

นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพ

น.ส.เบญญาภา ศิริวัฒนากุล

นายกิติศักดิ์ หลักฐาน

นายกมลวัฒน์ จุ้ยเทศ

นางสุนันทา มั่นเหมาะ

นายพิเชษฐ เกิดแดง

นายพิทักษ์ จาวสุวรรณวงษ์

นางวราพร คงเจริญ

นายศรายุทธ บุกชะนะ