บุคลากร

นางสาววรนารถ ตันพานิช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสายัณ สุขเกตุ

นางอรวรรณ จำปาแก้ว

นายประสิทธิ์ เกษาพร

นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้ง

นางสมพร แสงฤทธิ์

นายนพรัตน์ ทองนุ้ย

นางกมลรัตน์ ตาลศรี

นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย

นางสุกัญญา ปาเป็ง

นางสาวอาภร บุญลับ

นางพัชรินทร์ คะใจ

น.ส. ขวัญชีวา สุวรรณพุฒ

นายกิติศักดิ์ หลักฐาน

นายพระรถ แก่นท่าตาล

นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ

นายสณปวริศร์ ชมพู

นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพ

น.ส.เบญญาภา ศิริวัฒนากุล

นางสาวอุมาพร พิพิธทอง

นายกมลวัฒน์ จุ้ยเทศ

นายพิเชษฐ เกิดแดง

นางสุนันทา มั่นเหมาะ

นางวราพร คงเจริญ

นายศรายุทธ บุกชะนะ


นางสาวธัญดา สารชมภู