ผู้บริหาร

นางสาววรนารถ ตันพานิช

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • ประวัติโรงเรียน

 • สัญลักษณ์โรงเรียน

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

 • คณะกรรมการสถานศึกษา

 • คณะกรรมการนักเรียน

 • ผู้บริหารสถานศึกษา

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ

สถิติผู้เยี่ยมชม