นางสมพร แสงฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวธัญดา สารชมภู

ครูอัตราจ้าง