นางสาวกชกร ศรีนาราง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพิทักษ์ จาวสุวรรณวงศ์

ครูอัตราจ้าง