ายประสิทธิ์ เกษาพร

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายกมลวัฒน์ จุ้ยเทศ

ครูผู้ช่วย

นายพิเชษฐ เกิดแดง

ครูอัตราจ้าง