นายพระรถ แก่นท่าตาล

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์