นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขวัญชีวา สุวรรณพุฒ

ครู

นายกิติศักดิ์ หลักฐาน

ครู

นางสาวอุมาพร พิพิธทอง

ครู