นางสายัณ สุขเกตุ 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา ปาเป็ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สถิติผู้เยี่ยมชม