นางสาวอาภร บุญลับ

ครูชำนาญกา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

นางอรวรรณ จำปาแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์ คะใจ

ครูชำนาญการ

นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพ

ครู