นางพัชรินทร์ คะใจ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพ

ครู