นายนพรัตน์ ทองนุ้ย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกมลรัตน์ ตาลศรี

ครูชำนาญการ

นางสาวเบญญาภา ศิริวัฒนากุล 

ครู