นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี