นางสาววรนารถ ตันพานิช

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

เบอร์โทร : 087-2039454


E-mail : Voranat51@hatmail.com

นายปรีดา เหลือบแล

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม