รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเีรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
2. พัฒนาการบริการด้านสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. พัฒนาครูทุกกลุ่มสาระให้มีความรู้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง