รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  วิสัยทัศน์
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคน
 

พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานและศักยภาพเพียงพอในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการกาศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนานานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
6. พัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ
7. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 

เป้าหมาย
1. นักเรียนมีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สพฐ. และมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรภายนอก
3. นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ครูมีศักยภาพเพียงพอในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักเรียน
5. ชุมชนและโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
6. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ICT
7. นักเรียนและบุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กีฬาเด่น