รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
สารสนเทศโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
 
อักษรย่อ ด.พ.
สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง
คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น ประพฤติเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
ปรัชญา พุทธฺสํง มงฺคลํ วรํ
“คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลอันประเสริฐ”
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 28 มีนาคม 2520
พื้นที่ 35 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ 249 หมู่ที่ 6 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
- อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้างประมาณ 13 กิโลเมตร
- อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41ประมาณ 90 กิโลเมตร
โทรศัพท์ 0-5690-1603
โทรสาร 0-5690-1608
Website www.dpschool.ac.th
เปิดสอนระดับ ช่วงชั้นที่ 3, 4