รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบ ICT ให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่างๆ ของครูและชุม
   
   
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาวิชาการ
การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   
   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผุ้เรียน
   
   
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา