รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
 
การบริหารการจัดการศึกษา
 
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  
  2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
  3. ด้านการบริหารงานบุคลากร  
  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  
 
ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วิธีการพัฒนาตาม
กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA)