รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
 
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

------
-----------------

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41

-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)

นายบุญญา คามเกตุ

-ผู้บริหารเพชรเสมาสามัญ 41

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41

ครู (ระบุชื่อ)

--------------ุ

--------------

---------------

---------------

---------------

------------

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41

 

นักเรียน (ระบุชื่อ)

-----

--------

---------------


     
  1/5