รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ดงเสือเหลืองพิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 249 หมู่ 6 ถนนไผ่ท่าโพ - ทางหลวง หมายเลข 117 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์ 056-901603 โทรสาร 056-901608
e-mail: suriyaict@hotmail.com
เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่บ้านดงเสือเหลือง
2. หมู่บ้านเนินพยอม
3. หมู่บ้านบ้านนา
4. หมู่บ้านหนองขานาง


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2520 เดิมสังกัด กองการมัธยมกรมสามัญการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีพื้นที่ 35 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา เป็นที่ดินของประชาชนร่วมกับบริจาค ตั้งอยู่ที่เลขที่ 249 หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลอง
ตำบลดงเสือเลือง อำเภอโพธิ์-ประทับช้าง จังหวัดพิิจิตร ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) เมื่อปีการศึกษา 2538 ได้เปลี่ยนเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
โดยมีนายบุญทรง บุญจันทร์ เป็นผู้บริหารคนแรกและนายบุญญา คามเกตุ เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน

ที่ตั้งสถานศึกษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเนินสว่าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางลาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ท่าโพ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งใหญ่


โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อปีการศึกษา 2548
(26 มกราคม พ.ศ. 2549) โรงเรียนที่เป็นลูกข่ายมี 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองขานาง โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนวัดเนินพะยอม และ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง

ข้อมูลอาคารสถานที่

มีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง อาคารประกอบจำนวน 3 หลัง ส้วม 2 หลัง สระว่ายน้ำ - สระ สนามเด็กเล่น - สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามเทนนิส - สนาม
ห้องสมุดมีขนาด 320 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 7200 เล่ม

     
  1/2