รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
แผนพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา