รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณ 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ      
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ      
  กิจกรรมประกวดสื่อและนวัตกรรมครู     นายนพรัตน์  ทองนุ้ย
  พัฒนาห้อง DLIT   5,000 นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย   4,500   นางสายัณ  สุขเกตุ
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูภาษาไทย 3,000   นางสายัณ  สุขเกตุ
  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4,500   นายนพรัตน์  ทองนุ้ย
  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15,000   นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4,500   นางสมพร  แสงฤทธิ์
  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4,500   นายสถาพร  นิยม
  กิจกรรมวันคริตส์มาส 3,000   นายสถาพร  นิยม
  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4,500   นายประสิทธิ์  เกษาพร
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4,500   นายพระรถ  แก่นท่าตาล
  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการงานอาชีพ 5,000   นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนผึ้ง
  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O–NET)   30,000 นายกิติศักดิ์  หลักฐาน
  โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ 30,000   นายกิติศักดิ์  หลักฐาน
  ค่ายปรับพื้นฐาน(5000)     นายกิติศักดิ์  หลักฐาน
  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000   นางอาจรีย์  เพ็ชรอำไพ
  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1,000   นางอาจรีย์  เพ็ชรอำไพ
  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ   15,000 นายกิติศักดิ์  หลักฐาน
3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน      
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา   143,421 นายประสิทธิ์  เกษาพร
  ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม   30,000 นางสายัณ  สุขเกตุ
  กิจกรรมการประกวดโครงงาน 3,500   นายวุฒิพล  กำมา
         
         
ที่ โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
4 โครงการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ      
  จัดซื้อหนังสือยืมเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์ (686,340)     นางสายัณ  สุขเกตุ
  โรงเรียนพอเพียง   8,500 นางสมพร  แสงฤทธิ์
  ห้องสมุดมีชีวิต 20,000   นางอาจรีย์  เพ็ชรอำไพ
  ทวิศึกษา 30,000   นางสายัณ  สุขเกตุ
  สุนทรียภาพทางดนตรี      นายพระรถ  แก่นท่าตาล
5 โครงการพัฒนาผู้เรียน                                                   
  กิจกรรมทัศนศึกษา   90,000 นางสายัณ  สุขเกตุ
  เพิ่มเวลารู้   3,000 นายวุฒิพล  กำมา
  กิจกรรม นศท.   5,000 นายประสิทธิ์  เกษาพร
  สัปดาห์วิทย์-คณิต     นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
  กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี   13,000 นายพระรถ  แก่นท่าตาล
6 โครงการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต         25,000 นายพระรถ  แก่นท่าตาล
  รวม    138,500 367,921 506,421
ฝ่ายบุคลากรและกิจการนักเรียน
1 โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียน 30,000   นายประสิทธิ์  เกษาพร
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม   39,000 นางสมพร แสงฤทธิ์
  - กิจกรรมปฐมนิเทศ    
  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ       
  - กิจกรรมโรงเรียนศีล 5 ค่านิยม 12 ประการ      
  - กิจกรรมประกวดสวดมนต์สรภัญญะ      
  - กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด       
  - กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม       
3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา    15,000 นางสุกัญญา ปาเป็ง
  - กิจกรรมประกวดป้ายนิเทศวันวิสาขบูชา          
  - กิจกรรมประกวดป้ายนิเทศวันเข้าพรรษา         
ที่ โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบ
  - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา                        
  - กิจกรรมไหว้ครู                             
  - กิจกรรมวันพ่อ                        
  - กิจกรรมวันแม่                        
4  โครงการโรงเรียนสีขาว       นางสาวอาภร  บุญลับ
  - กิจกรรมระบบดูแล                     6,000  
  - กิจกรรมระบบTO BE NUNBER 1                        3,000  
  - กิจกรรมทักษะชีวิต                     2,000  
  - กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำรวจ                    1,000  
  - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด                    5,000  
5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน)   1,500 นายพระรถ  แก่นทาตาล
6 โครงการประชุมผู้ปกครอง 9,000   นายประสิทธิ์  เกษาพร
7 พัฒนาครูและบุคลากร 404,250   นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนผึ้ง
  รวม    443,250 72,500 515,750
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1 โครงการ พัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป 25,000   นางสาวสุริยา   หย่ำวิลัย
2 โครงการ ชุมชนสัมพันธ์      
  กิจกรรม ประชุมกรรมการสถานศึกษา 3,000   นางอรวรรณ จำปาแก้ว
  กิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน 4,000   นางอรวรรณ จำปาแก้ว
  งานปฏิคม 3,000   นางสาวสุริยา   หย่ำวิลัย
3 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ      
  กิจกรรม ห้องพยาบาล 5,000   นางสาวธนศิริ  พงษ์ประดิษฐ
  กิจกรรม อย.น้อย 2,000   นางกมลรัตน์  ตาลศรี
  กิจกรรม คปภ. 2,000   นางอรวรรณ จำปาแก้ว
4 โครงการ โรงเรียนธนาคาร  2,000   นางสาวสุริยา   หย่ำวิลัย
5 โครงการ แนะแนวศึกษาต่อ    10,000 นางกมลรัตน์  ตาลศรี
6 โครงการ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 10,000   นายพระรถ  แก่นท่าตาล
ที่ โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน กิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบ
7 โครงการ ประชาสัมพันธ์ 6,000   นายพระรถ  แก่นท่าตาล
8 โครงการ ซ่อมบำรุง      
  -รถโรงเรียน  36,000   นายสนปวริศร์  ชมภู
  -ปรับปรุง  ICT  15,000   นางสาวสุริยา   หย่ำวิลัย
  -เครื่องถ่ายเอกสาร 36,000   นางสุนันทา  มั่นเหมาะ
  -เครื่องปรับอากาศ 6,000   นายสนปวริศร์  ชมภู
  -ระบบประปา     นายสนปวริศร์  ชมภู
9 โครงการ ปรุงปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม      
  กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ 70,000   นายสนปวริศร์  ชมภู
  กิจกรรม ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 6,000   นายสนปวริศร์  ชมภู
  กิจกรรม ลดขยะ  5,000   นายสนปวริศร์  ชมภู
  กิจกรรม ติดตั่งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์     นายสนปวริศร์  ชมภู
  กิจกรรม พัฒนาป้ายโรงเรียน 15,000   นายสนปวริศร์  ชมภู
10 ดำเนินโครงการตามนโยบาย 70,000   นางสาวสุริยา   หย่ำวิลัย
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         321,000 10,000 331,000
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
1 โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 20,000   นางอรวรรณ   จำปาแก้ว
2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3,000   นางอรวรรณ   จำปาแก้ว
3 โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 230,000   นางสาวสุริยา   หย่ำวิลัย
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 3,464   นางกมลรัตน์   ตาลศรี
5 โครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา     นางอรวรรณ   จำปาแก้ว
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,464 256,464