รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม


การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ นโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑ การบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการดังนี้ ๑) วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน ขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะของข้าราชการครู ๒) ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอำนาจจากอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว การแต่งตั้งย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น ทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานขอหนังสือรับรองขออนุญาตไปราชการ เป็นต้น ๒ การบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการดังนี้ ๑) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองมากขึ้น และทำข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับสถาบันทางวิชาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรในการเปิดห้องเรียนอาชีพทางด้านช่างและคอมพิวเตอร์ ๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยเน้นทักษะปฏิบัติมากขึ้นในทุกรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมากขึ้น ๓) มีการวัดผล ประเมินผล ที่หลากหลายและเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถาบัน ๔) สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการเรียนรู้ ๕) จัดกิจกรรมประกวดสื่อ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๖) มีการนิเทศการศึกษาโดยผู้บริหารและคณะผู้นิเทศ ๗) ออกแนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่บริการทุกปีการศึกษา และอนุญาตให้สถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียน ๘) มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะทำงานจากทุกฝ่าย ๙) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๓ บริหารงบประมาณ ได้ดำเนินการดังนี้ ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนองบประมาณ ๒) จัดสรรงบประมาณการเบิกจ่าย การอนุมัติงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา และตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ ๓) มีการระดมทรัพยากร การจัดหาทรัพยากรและการจัดเก็บรายได้จากร้านค้ามาเป็นรายได้สถานศึกษา ๔) การบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕) มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ตามระเบียบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ๔ บริหารทั่วไป ได้ดำเนินการดังนี้ ๑) ดำเนินงานธุรการ สารบรรณโรงเรียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ๒) ดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ๓) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ๔) ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน ๕) ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาและสาธารณูปโภค